ตะกร้าสินค้า() 
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก Language: Thai English 
หน้าแรกแพคเกจทัวร์ข้อมูลท่องเที่ยวจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรม Onlineบัตรชมการแสดงและอื่นๆวิธีการจองและชำระเงินรู้จักเราเว็บบอร์ด

ทัวร์ แพ็คเกจต่างประเทศ/AEC ประเทศอาเซียน/ทัวร์สิงคโปร์(Singapore)
เจาะลึกสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ แบบมืออาชีพ แพคเกจสิงคโปร์ ทัวร์อิสระ หรือ เที่ยวสิงคโปร์แบบกรุ๊ปเหมาส่วนตัว

เรื่องน่ารู้และการเตรียมตัวก่อนเดินทางไป ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ ประเทศที่ได้ชื่อว่า เจ้าระเบียบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

ด้านล่างจะมีแนะนำอาหารน่าลองของสิงคโปร์อยู่ด้วยนะคะ คอยติดตามอ่านบทความที่ทีมงานจะขยันนำมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆทางหน้านี้นะคะ 

- ภาษาราชการ ของสิงคโปร์ มี 4 ภาษา 

ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน(แมนดาริน) มาเลย์ และทมิฬ (ถ้าจะเที่ยวสิงคโปร์รู้ภาษาอังกฤษ หรือ จีนกลาง ก็เที่ยวได้สบายแล้วค่ะ)

- สิงคโปรเปนประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ 

มีระดับการพัฒนาและคาครองชีพที่สูง บานเมืองสะอาดและเป็นระเบียบ ประชาชนยึดมั่นในระเบียบขอบังคับและกฎหมาย

มีอัธยาศัยไมตรีเปนมิตรตอชาวไทย มีสังคมที่เปดกวางสําหรับการทองเที่ยว มีระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค พื้นฐานที่ทันสมัย สะดวกสบายและปลอดภัยคนไทยสวนใหญเดินทางมาเที่ยวสิงคโปร ทางเครื่องบิน และมีบางสวนเดินทางมาทางรถยนต รถไฟ และรถประจําทางผานมาเลเซีย สิงคโปรมีอากาศรอนชื้นคลายภาคใตของไทย มีฝนตกชุกตลอดปจึงควรนํารม หมวกกันฝนหรือเสื้อฝนมาดวย

 -อาชญากรรม

สิงคโปรเปนประเทศที่มีความปลอดภัยสูง 

ไมปรากฏวามีอาชญากรรมรุนแรงมากนัก แต่อาชญากรรมทั่วไปและการลักขโมยยังมีอยูบาง นักทองเที่ยว ทัวร์สิงคโปร์ สวนใหญ่อาจประสบปญหาถูกลักขโมยหรือ ลวงกระเปา เปนผลใหหนังสือเดินทางสูญหาย นักทองเที่ยวจึงควรใชความระมัดระวังทรัพยสินตาง ๆ ของตนเองเปนพิเศษเมื่ออยูในสถานที่สาธารณะหรือในที่พลุกพลาน

- กฎหมายทองถิ่น 

ชาวไทยที่ เดินทางไป ทัวร์สิงคโปร ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ทองถิ่นอยางเครงครัด 

เนื่องจากสิงคโปรมีกฎหมายที่มี บทลงโทษรุนแรง โดยเฉพาะการกระทําผิดที่ เกี่ยวข้อง กับการคาและการลักลอบนําเขายาเสพติดและอาวุธ รายแรง หรือการมีในครอบครอง อาจมีโทษสูงสุดถึง ประหารชีวิต นอกจากน ี้ การฝาฝนกฎระเบียบในกรณี ความผิดทั่วไป อาทิการสูบบุหรี่ในที่ สาธารณะ การขาม ถนนในเขตที่หาม การทิ้งขยะบนถนน มีโทษปรับสูงมาก  
จะไป ทัวร์สิงคโปร์ ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฏระเบียบให้ดี 
- ไมทิ้งขยะในถังผง ปรับสงสู ุด 1,000 ดอลลารสิงคโปร 
- ปสสาวะในที่สาธารณะ ปรับสูงสุด 1,000 ดอลลาร สิงคโปร
- ขามถนนในที่หามขาม จําคุกสูงสุด 3 เดือน หรือ ปรับสูงสุด 1,000 ดอลลารสิงคโปร 
- เมาสุราในที่สาธารณะ จําคุกสูงสุด 1 เดือน หรือ ปรับสูงสุด 1,000 ดอลลารสิงคโปร 
- แจงความเท็จตอตํารวจ จําคุกสูงสุด 6 เดือน หรือ ปรับสูงสุด 1,000 ดอลลารสิงคโปรหรือ   ทั้งจำทํ ั้งปรับ 
- ลักทรัพย (ขโมย หรือขโมยของตามรานค  า) จําคุก 3 – 7 ปหรือปรับ หรือท ั้ งจําท ั้งปรับ 
- งัดบานเขาไปขโมยของ จําคุกสูงสุด 2 ปหรอปร ื ับ หรือท ั้ งจําท ั้งปรับ หากงัดบานเขาไปขโมยของเวลา กลางคืน มีโทษจําคุกสูงสุด 3 ปหรือปรับ หรือทั้งจำทํ ั้งปรับ
- ปลน จําคุก 2 – 10 ปและถูกเฆี่ยนอยางนอย 6 ครั้ง หากปลนในเวลากลางคืน จําคุก 3 – 14 ปและถูก เฆ ี่ ยนอยางนอย 12 ครั้ง 
- ปลนชิงทรัพยโดยใชอาวุธปนและอื่น ๆ โทษสูงสุด จําคุก 14 ปและถูกเฆ ี่ ยนดวยหวายไมนอยกวา 12 ครั้ง 
- ซื้อหรือขายบหรุ ี่ หนีภาษีปรับสูงสุด 5,000 ดอลลาร สิงคโปรถาทําผิดซ้ํา อาจโดนจําคุกสูงสุด 2 ป 
- รับซื้อของโจร โทษสูงสุดคือถูกจําคุก 5 ปและเสีย คาปรับ 
- ทะเลาะวิวาท โทษสูงสุดจําคุก 1 ปหรือเสียคาปรับ สูงถึง 1,000 ดอลลารสิงคโปรทั้งจำทํ ั้งปรับ 
- เลนการพนัน โทษสูงสุดจําคุก 6 เดือนหรอเส ื ีย คาปรับสูงถึง 5,000 ดอลลารสิงคโปร 
- ใหที่พักอาศัยแกผูลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย โทษสูงสุดจําคุก 1 ป หรอเส ื ียคาปรับสูงถึง 4,000 ดอลลารสิงคโปร ทั้งจำทํ ั้งปรับ

...Read more

ทัวร์สิงคโปร์(Singapore) (10) Page 1
จัดเรียง Budjet แสดงสินค้าหน้าละ

ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย+สิงคโปร์ ล่องเรือสำราญ สตาร์ครูซ ไม่เสียเวลานั่งรถย้อน
ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย+สิงคโปร์ ล่องเรือสำราญ สตาร์ครูซ ไม่เสียเวลานั่งรถย้อน เดินทาง พ.ค-ก.ค 58
ราคาเริ่มต้น :19,900 THB
Tour code :MALSINTAC9900
สายการบิน :DD+FD
วันเดินทาง :
รายละเอียด :ทัวร์สองประเทศ - มาเลเซีย+สิงคโปร์ - ล่องเรือสำราญ สตาร์ครูซ - ไม่เสียเวลานั่งรถย้อน

 
แพคเกจทัวร์ สิงคโปร์ 3วัน 2คืน เดินทางถึง
แพคเกจทัวร์ สิงคโปร์ 3วัน 2คืน เดินทางถึง ธ.ค.58
ราคาเริ่มต้น :3,600 THB
Tour code :PKGSINHC4500
สายการบิน :-
รายละเอียด :สิงคโปร์

 
บัตรท่องเที่ยว สิงคโปร์ เดินทางถึง ธ.ค.58
บัตรท่องเที่ยว สิงคโปร์ เดินทางถึง ธ.ค.58
ราคาเริ่มต้น :550 THB
Tour code :TKSINHC4500
รายละเอียด :ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - Duck Tour - GARDEN BY THE BAY

 
ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE 3 DAY SUPER SAVE
ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE 3 DAY SUPER SAVE เพียง 9,900 บาท
ราคาเริ่มต้น :9,900 THB
Tour code :SINZG2101
สายการบิน :นกสกู๊ต (XW)
วันเดินทาง :

 
ทัวร์สิงค์โปร์ Chill Chill 3วัน2คืน
ทัวร์สิงค์โปร์ Chill Chill 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น :16,900 THB
Tour code :SINGH2200
สายการบิน :เจ็ทสตาร์
วันเดินทาง :
รายละเอียด :ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - มารีนา เบย์ แซนด์ - เมอร์ไลออน

 
ทัวร์สิงคโปร์ FUNNY SINGAPORE 3 DAYS
ทัวร์สิงคโปร์ FUNNY SINGAPORE 3 DAYS
ราคาเริ่มต้น :15,900 THB
Tour code :SINZG2100
สายการบิน :Jet Star
วันเดินทาง :
รายละเอียด :UNIVERSAL STUDIO เต็มวัน - ชม MARINA BAY SAND HOTEL - สัมผัสน้ำพุ Fountain of Wealth - ถ่ายรูปกับ MERLION - ล่องเรือ Bumboat - เที่ยวแฟชั่นสตีท Haji Lane - ช้อปปิ้ง ถนนออชาร์ด

 
ทัวร์สิงคโปร์ EASY PROGRAM 3 วัน
ทัวร์สิงคโปร์ EASY PROGRAM 3 วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น :23,900 THB
Tour code :SINGH2001
สายการบิน :TG
วันเดินทาง :
รายละเอียด :สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง fo - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - มารีนา เบย์ แซนด์ - Gardens by the Bay - ล่องเรือบั้มโบ๊ทชมแม่น้ำสิงค - เมอร์ไลออน

 
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE OK LAH 3
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE OK LAH 3 D 2 N
ราคาเริ่มต้น :22,900 THB
Tour code :SINAL1301
สายการบิน :SINGAPORE AIRLINE SQ
วันเดินทาง :
รายละเอียด :จัดเต็ม ต้อนรับสงกรานต์ - พักโรงแรมดี 4 ดาว - ข้าวมันไก่สูตรเด็ด - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

 
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE OK LAH 4
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE OK LAH 4 D 3 N
ราคาเริ่มต้น :28,900 THB
Tour code :SINAL1302
สายการบิน :SINGAPORE AIRLINE SQ
วันเดินทาง :
รายละเอียด :พักหรู 1 คืน - RESORT WOLRD SEN - เที่ยวชม GARDEN BY THE BAY - ชม SEA Aquarium - ชมโชว์ Wonderful Show ! - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - เมนูพิเศษปูผัดผงกะหรี่

 
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE OK LAH
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE OK LAH - AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น :19,900 THB
Tour code :SINAL1304
สายการบิน :FD
วันเดินทาง :
รายละเอียด :ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - มาริน่าเบย์ แซนด์ - GARDEN BY THE BAY

 

Page 1
หน้าแรก
จองตั๋วเครื่องบิน
จองโรงแรม Online
บัตรชมการแสดงและอื่นๆ
Facebook
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
เว็บบอร์ด
สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร
นโยบายแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) TAT LICENCE 11/3912
เลขที่ 369/7 หมู่บ้านสิรสา ซ.แจ้งวัฒนะ 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Tel. 02-522-7117, 084-111-7171 Fax: 02-522-7133,02-903-0080 ต่อ 7171
Copyright©2015 Thaiactivity.com /

Online: 6